Reinhard Johler (Hg.): Hatzfeld. Ordnungen im Wandel

A könyv borítója

A török uralmat követően a XVIII. században a Magyar Királyság területére érkező német telepeseket és utódaikat Duna-menti sváboknak nevezzük. Természetesen ehhez a népcsoporthoz sorolhatjuk a trianoni békeszerződést követően a csonka országban rekedt magyarországi németeket is. Szinte közvetlenül a békeszerződést követően svábok százezrei találhatták magukat a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (később Jugoszlávia), illetve Románia területén, őket később bánsági és bácskai németeknek is nevezték. Helyzetüket és történelmüket illető eltéréseiktől eltekintve a különféle Duna-menti sváb települési közösségek közös német gyökereiknek köszönhetően sok hasonlóságot tudnak felmutatni.

 

 

 

 

 

Ebben a tübingeni Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde (IdGL – Duna-menti Sváb Történeti és Országismereti Intézet) történészeinek munkáját dicsérő, 2020-ban kiadott tanulmánykötetben a mai Románia területén található Hatzfeld/Zsombolya/Jimbolia nevű település és az ott élő bánsági svábok múltjáról és jelenéről van szó. A kötet öt olyan, témájában különböző, kronológiai sorrendben egymást követő történeti tanulmányt tartalmaz, melyek egyben az IdGL kutatási irányait is reprezentálják. Az intézet igazgatója, Prof. Dr. Reinhard Johler által írt részletes bevezető az intézet Zsombolyával kapcsolatos történeti kutatásaiba enged mélyebb betekintést. Az első, Dr. Fata Márta által jegyzett Zum Gemeinwohl in guter Ordnung? Zur Gründungsgeschichte von Hatzfeld (A közjóért „jó” rendben? Hatzfeld alapításának történetéhez) című tanulmány a telepítések első nehézségeit és körülményeit, illetve az 1767-ben alapított helységre jellemző problémákat és azok megoldásait tárja fel. A kötet második dolgozata Dr. Karl Peter Krauss tollából Die Akteure: Demographische und anthropologische Annäherungen zum 18. und 19. Jahrhundert (A Szereplők: Demográfiai és antropológiai megközelítések a XVIII. és XIX. századhoz) címmel a demográfiai és etnikai változásokról tudhatunk meg igen sokat. Dr. Josef Wolf Umkehrung der Homogenität. Ethnizität und Diversität im lokalen Raum (A homogenitás visszájára való fordulása – Etnicitás és diverzitás kistérségi környezetben) című értekezése révén feltárul előttünk, hogy a történelmi és politikai változások hatására hogyan vált a homogén német lakosságú Zsombolya egy többnemzetiségű kisvárossá. A helyi német nyelvű irodalom és sajtó XX. századi sajátosságait Dr. Olivia Spiridon Hatzfeld – Repräsentationen im Wandel (Zsombolya – változó reprezentációk) című írása veszi górcső alá. A színes tanulmányok sorát végül Dr. Matthias Beer Grenzerfahrungen. Kriegsenden in einer südosteuropäischen Kleinstadt (A határhelyzet megtapasztalásai. Egy délkelet-európai kisváros a háborúk után) című munkája zárja. Ebben a történész a határvárossá lett településen élő német nyelvű lakosság problémáit, illetve jelenlegi helyzetét taglalja.

Ezt a Zsombolya történetét és jelenét bemutató, bánsági Duna-menti svábokkal kapcsolatos tanulmánykötetet mindazoknak ajánljuk, akik kutatási célból vagy pusztán érdeklődésből szeretnének a témával aktuális történeti tanulmányok révén ismerkedni.

Reinhard Johler (Szerk.): Hatzfeld. Ordnungen im Wandel (Zsombolya. Változó rendszerek)
Timişoara: Cosmopolitan Art; Hermannstadt/Bonn: Schiller Verlag, 2020
413.o., Ill.
Nyelv: német, a tanulmányok rövid angol, román, szerb és magyar nyelvű összefoglalóival.

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu