Bemutatkozás

A könyvtárról

Könyvtárunk nyilvános szakkönyvtár, 2001 áprilisa óta működik a Magyarországi Németek Házának tetőterében, 2005. január 1. óta tartozik a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtárhoz. A gyűjtemény magját a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának könyvgyűjteménye adja.

Fő gyűjtőkörünk átfogja a magyarországi németség teljes irodalmát (történelem, társasági élet, néprajz, művészet, stb.), beleértve az audiovizuális médiumokat is. Legfontosabb mellékgyűjtököreink a Duna menti svábokról szóló publikációk, a nemzetiségi politika, a kisebbségvédelem és a kisebbségi jogok. Gyűjteményünkben ma mintegy 7 000 könyv van.

Könyvtárunk igyekszik a gyűjtőkörébe tartozó valamennyi új kiadványt megvásárolni. A fő gyűjtőkörbe eső könyvek 70 %-a német nyelvű.

 

 

Könyvtári szabályzat

1. Általános rész

 • A könyvtár a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár speciális gyűjtőkörű, nyilvános szakkönyvtára, székhelye Budapest, a Magyarországi Németek Háza.
 • A könyvtár nyitvatartását a szokásos módon a könyvtár bejáratánál, valamint az interneten tesszük közzé, az eltérő nyitvatartásokat ugyanitt, illetve rendszerint a Neue Zeitung hetilapban is megjelenteti.

2. Könyvtárhasználók

 • A magyarországi németség iránt érdeklődő bármely magyarországi lakhellyel rendelkező nagykorú állampolgárok. (Külföldi állampolgárok, illetve kiskorú személyek a Magyarországi Német Információs Központ és Könyvtár igazgatónőjének, illetve a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Ügyvezetőjének írásos engedélyével használhatják a könyvtárat.)
 • Magyarországi német intézmények és szervezetek tagjai és alkalmazottai;
 • Német nemzetiségi szakos pedagógusok, egyetemi, főiskolai hallgatók;

A könyvtárhasználók (továbbiakban: olvasók) a szabályzatban meghatározott módon jogosultak helybenolvasásra, könyvek, kép- és hanghordozók stb. (a továbbiakban: könyvtári dokumentumok) kölcsönzésére, valamint a könyvtár egyéb szolgáltatásainak igénybevételére.

3. Beiratkozás

 • A beiratkozáshoz hatóságilag érvényes arcképes igazolványra (személyi igazolvány, útlevél, stb.) van szükség. Ha az igazolványban a lakcím nincs feltüntetve, akkor azt az illetékes hatóság által kiállított egyéb okmánnyal kell hitelt érdemlően igazolni.
  A kölcsőnzés és az előjegyzés csak beiratkozott olvasók számára áll rendelkezésre.
 • Személyi adatokban (név, lakcím stb.) beálló változásokat a könyvtárnak haladéktalanul be kell jelenteni.

4. Adatfeldolgozás

 • A könyvtár az alábbi (a vonatkozó törvény szerint a beiratkozáshoz szükséges) adatokat tárolja és dolgozza fel: családi és utónév (nőknél leánykori név is), anyja neve, születési hely, lakcím, telefonos elérhetőség.
 • A kölcsönzések zökkenőmentes lebonyolítása, valamint a szolgáltatások javítását is célzó statisztikai kimutatások céljából kérjük olvasóinkat, hogy a fentieken kívül szíveskedjenek közölni telefonszámukat, foglalkozásukat, iskolai végzettségüket, munkahelyük nevét, címét és telefonszámát is. Az adatokat a könyvtár az adatvédelmi törvény szellemében kezeli.

5. Kölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés

 • Kézikönyvek, szótárak, lexikonok és periodikák, valamint különösen értékes, csak egy példányban meglévő kiadványok (a kézikönyvtár állománya) nem kölcsönözhetők. Folyóiratcikkekről megrendelésre másolatot készít a könyvtár.
 • Kölcsönzési határidő könyvek és könyvjellegű kiadványok esetében 3 hét, kép- és hanghordozók esetében 2 hét. Indokolt esetben a könyvtár ettől eltérő kölcsönzési időt is megállapíthat.
 • Ha a dokumentumot időközben más nem jegyeztette elő, a kölcsönzés időtartama minden könyvtári dokumentum esetében két alkalommal hosszabbítható meg.
 • A kikölcsönzött dokumentumok kérésre előjegyeztethetők.
 • Az egy olvasó által egyszerre kikölcsönözhető dokumentumok valamint előjegyzések számát a könyvtár korlátozhatja.

6. Könyvtárközi kölcsönzés

 • A könyvtár az olvasó kérésére könyvtárközi kölcsönzés keretében más könyvtáraktól igyekszik megszerezni az állományából hiányzó azon műveket, melyek egyéb budapesti könyvtárban sem lelhetők fel.
 • A könyvtárközi és nemzetközi kölcsönzésnél a könyvtár köteles magát a mindenkori könyvtárközi kölcsönzési előírásokhoz tartani, ezek betartása az olvasóra nézve kötelező.

7. A kikölcsönzött dokumentumok kezelése, vagyoni felelősség

 • Az olvasó a könyvtárból (az olvasóteremből) csak a szabályszerűen kikölcsönzött dokumentumokat viheti ki.
 • A kikölcsönzött dokumentumok épségére köteles vigyázni, azokat szennyeződéstől, rongálódástól vagy bárminemű elváltozástól köteles megóvni. (A kazettákat és videokazettákat vissza kell tekercselni.)
 • Az olvasó továbbá köteles a kikölcsönzött dokumentumokat a határidő lejártával minden külön felszólítás nélkül visszahozni.
 • A kikölcsönzött dokumentumokat az olvasó nem adhatja tovább harmadik személynek.
 • A dokumentumok megrongálódását vagy elvesztését az olvasó a könyvtárnak köteles hadéktalanul bejelenteni.
 • Az olvasó köteles a megrongálódott vagy elveszett példányokat pótolni.
 • Pótolhatatlan kiadványok elvesztése vagy megrongálódása esetén kártérítésre kötelezhető, melynek mértéke a leltári érték többszörösét is meghaladhatja.
 • A könyvtár eredménytelen követelését az olvasóval szemben polgári peres eljárás során érvényesítheti, illetve végrehajtási eljárás megindítását kérheti. Ennek minden költsége az olvasót terheli.

8. Az olvasóterem használata, kizárás a könyvtárhasználatból

 • A könyvtárban mindenkinek ügyelnie kell arra, hogy viselkedésével ne zavarja vagy gátolja a többi olvasót vagy a könyvtári munkát.
 • Dohányozni, étkezni és italozni az olvasóteremben nem szabad.
 • A könyvtárba állatokat behozni illetve mobiltelefont használni tilos.
 • A használati szabályzat többszöri vagy durva megsértése az olvasó kitiltását, a könyvtárhasználatból való időleges vagy végleges kizárását vonhatja maga után.

9. Térítési díjak

 • A könyvtárhasználat és a szolgáltatások az alábbi kivételekkel általában mindaddig térítésmentesek, amíg a fenntartó másképp nem rendelkezik.
 • A kölcsönzési határidő túllépése esetén dokumentumonként és naponként az alábbi késedelmi díjak róhatók ki:
 • Könyvek: 10 Forint/nap + postaköltség (bélyeg, telefon stb.)
 • Hang- és videókazetták 50 Forint/nap + postaköltség
 • CD: 100 Forint/nap + postaköltség

A Magyarországi Németek Könyvtárának küldetésnyilatkozata

A Magyarországi Németek Könyvtára anyaintézményéhez, a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtárhoz hasonlóan céljának tekinti a magyarországi német kultúra megőrzését és ápolását. Gyűjteményének bővítésével igyekszik hozzájárulni a német nemzetiség identitásának megmaradásához, a róla szóló ismeretanyag minél szélesebb körben való hozzáférhetővé tételéhez.

Elsődleges célja a magyarországi németséget megismerni illetve a nemzetiséggel kapcsolatos témákat feltárni szándékozó személyek szakirodalommal való ellátása saját gyűjteményéből vagy más könyvtárak állományának bevonásával.

A könyvtár egyúttal archívum szerepet is ellát, ezért igyekszik lehetőségeihez mérten minden, a nemzetiséggel kapcsolatos szak- és szépirodalmi művet beszerezni.

Kiemelten fontos számára a nemzetiségi oktatásban tanuló diákok és hallgatók tanulmányainak segítése, jó kapcsolatra törekszik a nemzetiségi oktatási intézményekkel is. Jó kapcsolatokat ápol a német anyaországgal, egyúttal figyelemmel kíséri a német nyelvű könyvpiac témába vágó megjelenéseit.

Nyilvános közgyűjteményi feladataival összhangban szolgáltatásait valamennyi érdeklődő olvasó rendelkezésére bocsátja.