Dr. Márta Fata: Mobilität und Migration in der Frühen Neuzeit

A könyv borítója

Manapság a migráció az európai politika egyik legvitatottabb aktuális témáinak egyike. Ehhez képest kevésbé gondolunk abba bele, hogy a kisebb vagy nagyobb embercsoportok térbeli mozgása már az emberiség születése óta zajlik. Az idők során különféle népek és népcsoportok, közösségek merészkedtek az ismeretlen távolba vezető útra, olyan különféle okokból, mint az éhínség, a háború vagy a túlnépesedés. Ezeket az embereket többnyire az motiválta, hogy maguknak és családjuknak jobb életkörülményeket teremtsenek. Nem ritkán kényszerítve voltak arra is, hogy elhagyják régi hazájukat. A német telepesek Habsburgok általi, a XVIII. századbeli letelepítése Magyarország – korábban törökök által megszállt – területeire az európai történelem egyik legsikeresebb vállalkozása volt.

 

 

 

 

Az itt ajánlott, 2020-ban megjelent szakkönyv szerzője Dr. Fata Márta, a Tübingeni Egyetem professzora és a tübingeni Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde (IdGL – Duna-menti Sváb Történeti és Országismereti Intézet) munkatársa egyike a Duna-menti sváb és ezzel a magyarországi német történetkutatás legelismertebb történészeinek. Ez a kötet elsősorban a történelmi tanulmányokba bevezető tankönyvnek íródott, ugyanakkor azok is örömmel forgathatják, akik a kora újkori migrációt illető történelmi kutatások legújabb állására kíváncsiak. A műben a térbeli fő hangsúlyt a német nyelvterületre, az azon belüli, valamint az onnan történő ki és az oda történő bevándorlásra helyezte a szerző. Ugyanakkor az amerikai spanyol és brit kolonizáció és az afrikai rabszolga-kereskedelem is a témák között szerepel. A szerző a kutatásait tíz témakörre osztotta. Ezek egyikében olvashatunk az Amerika felfedezése következtében megváltozott világban történő migráció új dimenzióiról. A különféle uralkodók népességet illető elképzelései, a migráció irányítása, a vallás által motivált, a tanulás érdekében bekövetkező, illetve a háborús és a katonai migráció is górcső alá kerül. A műben több, eddig ismeretlen, különleges történelmi érdekességre bukkanhatunk. Ilyen például egy 1681-ben történt beszélgetés megemlítése: I. Frigyes Vilmos brandenburgi választófejedelemnek felvetették, hogy sorozzon be 10.000 afrikai rabszolgát. Az választófejedelem végül úgy döntött, hogy inkább 10.000 francia hugenottát soroztat a seregébe. A német telepesek magyarországi letelepítése, a kivándorlásuk motivációi, a régi és új hazájukban levő körülményeik szintén taglalásra kerülnek. A telepítés a brandenburgi-porosz, valamint az észak-amerikai kolonizációval is összehasonlításra kerül, miközben 350 ezres létszámuk a legszámottevőbb német telepesszámot jelentette a korszakban.

Ezt a könyvet mindazoknak ajánljuk, akik a kora újkori történelmi migrációkutatás legújabb elméletei, módszerei és területei iránt érdeklődnek, illetve új összefüggésekben és megvilágításban szeretnének olvasni a magyarországi németek betelepítéséről.

Dr. Márta Fata: Mobilität und Migration in der Frühen Neuzeit
(Mobilitás és migráció a kora újkorban)
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2020.
245.o., ill.
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu